REACH/CLP

 Doradztwo i konsultacje w zakresie rozporządzenia REACH

 

Kontakt z nami

REACH/CLP

Zasadniczym warunkiem bezpieczeństwa w obrocie chemikaliami i produktami chemii użytkowej jest zapewnienie dostępu do pełnej i rzetelnej wiedzy o możliwych zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz otaczającego nas środowiska, jakie niesie za sobą stosowanie ww. substancji.

Z tego też powodu zrodziła się potrzeba stworzenia jednolitej i dokładnej klasyfikacji produktów chemicznych pod kątem ewentualnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w trakcie obrotu nimi lub w sytuacjach awaryjnych, a także ustanowienia jednolitego i czytelnego systemu oznakowania gotowych produktów, zarówno w trakcie transportu, jak i w późniejszym stosowaniu.

Wprowadzenie jednolitego systemu klasyfikacji i oznakowania oraz określenie zagrożeń wynikających z produkcji, importu i stosowania substancji i mieszanin chemicznych może stanowić dla wielu przedsiębiorców problem związany ze zrozumieniem i interpretacją nowych wymagań prawnych (REACH i CLP) dotyczących chemikaliów.

Biuro konsultingowe „MARCON” działa na rynku od 2008 roku realizując zadania w zakresie udzielania pomocy przedsiębiorcą w wdrażaniu tematyki wprowadzania do obrotu i stosowania substancji i mieszanin chemicznych.

Naszą działalność opieramy an realizowaniu potrzeb naszych klientów, dogłębnie analizując problematykę, z którą się spotykamy wykorzystując doświadczenie naszych ekspertów, aby zapewnić najlepsze wykonanie zadania, które nam Państwo zawierzają.

CLP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Celem rozporządzenia CLP jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów za pomocą zharmonizowania kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin oraz przepisów dotyczących oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla człowieka i środowiska.
Od dnia 1 czerwca 2015 r. dla substancji i dla mieszanin chemicznych w zakresie klasyfikacji i oznakowania stosuje się wyłącznie przepisy rozporządzenia CLP.

Jesteś zdecydowany?

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,

dostosowując się do jego potrzeb.