• Chemia konsulting

  Ocena i weryfikacja poprawności wykonanych kart charakterystyk

  więcej
 • Chemia konsulting

  Doradztwo i konsultacje w zakresie rozporządzenia REACH

  więcej
 • Chemia konsulting

  Klasyfikacja i oznakowanie według przepisów CLP

  więcej

REACH/CLP

Od 1 czerwca 2007 roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie w sprawie REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). Nowy system zakłada obowiązek rejestracji wszystkich substancji chemicznych, preparatów i zawierających je wyrobów gotowych, produkowanych lub importowanych w ilości, co najmniej 1 tony rocznie. Substancje, które powodują istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska będą podlegać bardziej restrykcyjnej ocenie i procedurze udzielania zezwoleń.

Cel i zakres stosowania rozporządzenia REACH:

 • Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje;
 • Zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnątrzunijnym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności;
 • Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące substancji i mieszanin chemicznych a także wyrobów zawierających substancje chemiczne. Przepisy te stosuje się do produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania tych substancji w ich postaci własnej, jako składniki mieszaniny lub w wyrobach.
 • Do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko.

Co możemy Państwu zaoferować, w czym pomóc?

Nasze podejście do rozwiązywania problemów oparte jest na profesjonalnym łączeniu znajomości międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych ze zrozumieniem wymagań rynku. Współpracując z ekspertami w Polsce możemy oferować Państwu kompleksowe usługi mające na celu pomoc w wypełnianiu obowiązków nałożonych na producentów, importerów i użytkowników końcowych przez Rozporządzenie REACH.

Późna rejestracji wstępnej (do 31 maja 2017 r.):

 • ocena czy importowane, produkowane lub wykorzystywane w Państwa firmie chemikalia wymagają rejestracji wstępnej, kto i kiedy powinien jej dokonać,
 • Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu rejestracji wstępnej z wykorzystaniem systemów REACH-IT
 • negocjacje w Państwa imieniu lub z upoważnienia Państwa firmy w obrębie Forów Wymiany Informacji o Substancjach (SIEF) w zakresie dzielenia się danymi, podziału kosztów badań, wspólnej rejestracji.

Rejestracja pełna:

 • dossier rejestracyjne
 • negocjacje w Państwa imieniu lub z upoważnienia Państwa firmy w obrębie Forów Wymiany Informacji o Substancjach (SIEF) w zakresie dzielenia się danymi, podziału kosztów badań, wspólnej rejestracji,
 • Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu rejestracji pełnej z wykorzystaniem systemów REACH-IT i IUCLID 6
 • pomoc dalszym użytkownikom, którzy wykorzystują chemikalia w procesie wytwarzania swoich wyrobów, w procesie oczyszczania lub do innych celów. Jeśli dostawca substancji nie zarejestruje jej dla specyficznych zastosowań istotnych dla dalszego użytkownika, może on sam dokonać rejestracji (opracować scenariusz narażania dla danego zastosowania, skompletować niezbędną dokumentację).

CLP

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Celem rozporządzenia CLP jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a także swobodnego przepływu substancji, mieszanin i wyrobów za pomocą zharmonizowania kryteriów klasyfikacji substancji i mieszanin oraz przepisów dotyczących oznakowania i pakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie dla człowieka i środowiska.
Od dnia 1 czerwca 2015 r. dla substancji i dla mieszanin chemicznych w zakresie klasyfikacji i oznakowania stosuje się wyłącznie przepisy rozporządzenia CLP.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.